امروز : چهارشنبه , ۰۵ آبان ۱۴۰۰

خدمات مطبوعات


 • تحریریه: 
      یکی از مواردی که همواره مؤسسات چاپ و نشر را به مخاطره می اندازد عدم برخورداری از توان مغز
      افزاری است لذا بمنظور از میان برداشتن این امر، گروه مکث با چینش تیم تحریریه ای متخصص و کارا
      (تخصصی و خبری) هیات تحریریه بسیاری از نشریات و مجلات کشور را رهبری کرده است.
 • صفحه بندی:
      گروه مکث،بابرخورداری از تیم تخصصی دربخش طراحی وصفحه آرایی مطبوعاتی و اعزام کارشناسان
      خودبه خارج ازکشور جهت آموزش در دوره های صفحه بندی،صفحه آرایی و شناخت مفاهیم ارتباطی
      میان خبرو صفحه آرایی از پیشگامان این عرصه در کشور محسوب می شود.
      
MAX GROUP © 2008 - 2021 | Developed By AKO